ACOD Lokale en Regionale Besturen
ACOD Lokale en Regionale Besturen
naar gemeentebesturen naar provinciebesturen naar intercommunales naar OCMW'S naar politie naar lokale en andere initiatieven

DOCUMENTATIE

 

 

Startpagina

 

Wat is ACOD-LRB

 

Wat bieden wij

 

Nieuws

 

Kalender

 

Documentatie

 

Problemen

 

Links

 

CONTACT

 

WORD LID IN 2 MUISKLIKKEN

 

Nieuw lid

 

ZOEKEN

 
 

Beschikbare documentatie

Syndicale structuren en werking

Sociale zekerheid

Huishoudelijk reglement federale sector lrb

Statuten Vlaamse regio

Documentatie te bestellen bij: lrb@acod.be

Online documentatie

TRIBUNE:

Door onderstaande link te klikken komt u op de pagina "Tribune" van de algemene website van ACOD-ONLINE.

TRIBUNE ONLINE

Onderstaande links verwijzen bijna allemaal naar de wetgevingssite van het ministerie van justitie. Om de wijzigingen aan sommige wetten, KB's en decreten te vinden dient de link "zie wijzigingen", in de titel van het document aangeklikt te worden. Vervolgens klikt men op "Beeld" om het staatsblad met de wijzigingen te openen.

SYNDICALE STATUTEN:

Personeel Provinciebesturen, Gemeentebesturen en OCMW's:

Wet van 19 december 1974 op het syndicaal statuut

Koninklijk Besluit van 28 september 1984 op het syndicaal statuut

Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, ß 1, 1į, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Personeel Politie:

Wet van 24 maart 1999 op het syndicaal statuut van de politiediensten

Koninklijk Besluit van 8 februari 2001 op het syndicaal statuut van de politiediensten


RECHTSPOSITIEREGELINGEN EN WETGEVING:

Gemeente en provincie:

Rechtspositieregeling 07 december 2007 van het gemeente- en het provinciepersoneel + Verslag aan de Vlaamse Regering

Gemeentedecreet

Nieuwe Gemeentewet

Provinciedecreet

Provinciewet

Decreet Intergemeentelijke Samenwerking

OCMW:

Rechtspositieregeling 12 november 2010 van het OCMW-personeel + Verslag aan de Vlaamse Regering

OCMW-decreet

Organieke Wet OCMW

Politie:

Rechtspositieregeling 30 maart 2001 van het politiepersoneel (Deel 1 tot en met 11)

Rechtspositieregeling 30 maart 2001 van het politiepersoneel (Deel 12, 13 en bijlagen)

Brandweer:

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

Administratief Statuut Brandweer Bijlage 1 Lichamelijke geschiktheid

Administratief Statuut Brandweer Bijlage 2 Medisch attest

Administratief Statuut Brandweer Bijlage 3 Brevetten en anciŽnniteit

Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

Ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen:

Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008


SECTORALE AKKOORDEN:

Algemeen:

GecoŲrdineerde krachtlijnen tot en met het SA 2002

SA 2003-2004

SA 2005-2007

SA 2008-2013

Federale Gezondheidssectoren Openbare Sector:

Sociaal Akkoord Federale Gezondheidssectoren Openbare Sector 2011

Sociaal Akkoord Federale Gezondheidssectoren Openbare Sector 2005-2010

VIA-akkoorden:

VIA-4 2011-2015

VIA-3 2006-2010


TUCHT:

Gemeente-, OCMW- en Provinciepersoneel:

Artikelen 118 tot en met 144 Gemeentedecreet

Artikelen 117 tot en met 143 OCMW-decreet

Artikelen 114 tot en met 140 Provinciedecreet

Tuchtbesluit 15 december 2006

Personeel Politie:

Wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten.

Personeel Brandweer:

Artikelen 247 t.e.m. 279 van het K.B. van 19 april 2014 (administratief statuut Brandweer)


BASISWETGEVING:

Algemeen

Wet van 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten

Arbeidswet van 16 maart 1971

Arbeidstijdwet van 14 december 2000

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen

Feestdagenwet: enkel van toepassing op personeel tewerkgesteld door instellingen die een industriŽle of commerciŽle activiteit uitoefenen of door instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiŽnische verzorging verlenen.

Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen

Koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen

Eenheidsstatuut

Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen

Welzijn op het werk

Codex over het welzijn op het werk


WEDDENSCHALEN:

Weddenschalen Provincie Gemeente OCMW 2013

Weddenschalen Beroepsbrandweer 2015

Weddenschalen Politie 2013

Weddenschalen CALOG 2013