ACOD Lokale en Regionale Besturen
ACOD Lokale en Regionale Besturen
naar gemeentebesturen naar provinciebesturen naar intercommunales naar OCMW'S naar politie naar lokale en andere initiatieven

Andere initiatieven

 

 

Startpagina

 
 

Wat is ACOD-LRB

 
 

Wat bieden wij

 
 

Nieuws

 
 

Kalender

 
 

Documentatie

 
 

Problemen

 
 

Links

 
 

CONTACT

 
 

WORD LID IN 2 MUISKLIKKEN

 

Nieuw lid

 
 

ZOEKEN

 
     
 

Andere lokale en regionale initiatieven

 

Nogal wat lokale en regionale besturen kiezen ervoor niet meer al hun activiteiten in eigen beheer uit te oefenen. Daartoe worden verschillende beheersvormen gebruikt: niet alleen intercommunales, maar ook concessies, autonome gemeentebedrijven, publiek-private samenwerking…

Ook in deze lokale en regionale initiatieven is de ACOD-LRB actief, zowel in de overlegstructuren als op de werkvloer.

Bepaalde provinciale en gemeentelijke activiteiten worden verzelfstandigd, onder meer in de vorm van "gewone" provincie- en gemeentebedrijven, autonome provincie- en gemeentebedrijven en provinciale en gemeentelijke vzw's. Het concept van autonoom gemeentebedrijf kwam vooral tot stand in functie van de havens, die werden omgevormd tot autonome havenbedrijven (Conform de Gemeentebedrijvenwet van 28 maart 1995). Dit gebeurde in Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. In bepaalde steden wordt bovendien gewerkt aan de uitbouw van autonome bedrijven voor patrimoniumbeheer (vastgoed), huisvesting, huisvuilverwerking, drinkwatervoorziening, enz.

Ook in het lokaal sociaal beleid ontstaat een mengkroes van lokale initiatieven en werkvormen. Door de huidige wetgeving worden OCMW's in de mogelijkheid gesteld een vereniging op te richten om één van de opdrachten uit te voeren die aan de centra zijn toevertrouwd (hoofdstuk XII van de OCMW-wetgeving). Voor ziekenhuizen krijgt het OCMW de keuze tussen verschillende vormen van bestuur, gaande van een zuiver OCMW-ziekenhuis, tot een vereniging zonder winstoogmerk of een autonome vereniging. Als een autonome vereniging wordt opgericht met het oog op het exploiteren van een ziekenhuis, draagt deze de vermelding 'autonome verzorgingsinstelling' of de initialen 'A.V.' (hoofdstuk XII-bis van de OCMW-wetgeving). Een vereniging hoofdstuk XII-ter kan, naast de vzw-vorm ook kiezen voor een 'vennootschap met sociaal oogmerk' (vso). Dit maakt het onder meer mogelijk een sociaal verhuurkantoor (SVK) op te richten.

Het recente Vlaams decreet inzake intergemeentelijke samenwerking (6 juli 2001) biedt verschillende mogelijkheden aan gemeenten, OCMW's en gemeentebedrijven om samenwerkingsvormen op te zetten. Eén samenwerkingsvorm zónder rechtspersoonlijkheid, drie met. De eerste intergemeentelijke samenwerkingsvorm dient voor concrete, kleine en kortdurende initiatieven. De 'projectvereniging' is om de zes jaar herzienbaar, de 'dienstverlenende vereniging' en de 'opdrachthoudende vereniging' lopen maximaal 18 jaar.

Ten slotte zijn er de voorbeelden van publiek-private samenwerking en interbestuurlijke samenwerking. Wat betreft de samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de lokale besturen denken we aan Werkwinkels, Op 1 lijn, en allerlei convenants...


Wat doet ACOD-LRB in de autonome bedrijven en andere lokale initiatieven?

In het amalgaam van autonome bedrijven en andere lokale en regionale initiatieven wordt het personeelsbeleid mede bepaald door specifieke structuren, eigen sociale onderhandelingen en afwijkende honoreringen. De werking en armslag van ACOD-LRB wordt hier echter niet fundamenteel door beďnvloed.

Volgens de Wet op het Syndicaal Statuut zetelen de representatieve vakorganisaties in het Overlegcomité van alle lokale en regionale initiatieven. Hier onderhandelen ze niet alleen over het administratief statuut, de bezoldigingsregeling, het pensioenstatuut, maar ook over de personeelsformatie, de arbeidsduur, de menselijke betrekkingen, de organisatie van het werk en het welzijn op het werk.

Als personeelslid van eender welk lokaal of regionaal initiatief kunt u uw syndicale afgevaardigden contacteren. Met alle mogelijke vragen of problemen kunt u bij hen terecht. Deze afgevaardigden hebben het recht om tussen te komen, hetzij individueel, hetzij collectief.